Vztah firemní kultury k politice kvality:

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI
Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení výrobků
naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.
2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍM SE NA FAKTECH
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,
vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy reálných údajů.
3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.
4) VZTAH K DODAVATELŮM
Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací,
chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.
5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů,
vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém,
jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Společnost v rámci strategie rozvoje společnosti za využití tendencí rozvoje trhu a to jak v oblasti zákazníků, tak i externích poskytovatelů vypracovala kontext s interními a externími aspekty ovlivňujícími vnitřní kulturu a vztahy ve společnosti, dosahované výsledky tak i externí aspekty, které vytvářejí vnější rámec pro podnikání a další úspěchy při plnění rozvoje společnosti v rámci podnikatelských činností.
Vliv interních a externích aspektů je průběžně dle závažnosti řešen vedením společnosti a to především v oblasti aspektů ovlivňujících ekonomické výsledky a cíle rozvoje společnosti a to cestou vyhodnocování výsledků a následným přijímáním adekvátních opatření, pokud stanovené výsledky nejsou dosaženy.
Cílem komunikace v rámci je dosažení řízené výměny relevantních informací z oblasti kvality uvnitř i vně organizace, které napomáhají procesu trvalého zlepšování kvalitativního profilu organizace. Komunikace má výrazně podnítit výměnu informací v obou směrech, zlepšit stav v poskytování srozumitelných, ověřených a správných informací o zajištění kvality ve společnosti, zlepšit správnost obrazu o kvalitativním profilu organizace.
Veškeré tyto nástroje a celková firemní kultura je nastavena tak, aby vize společnosti mohla být uskutečňována a naplňována.