Vize, strategie a cíle

Smyslem práce týmu společnosti GLENOWELL CZ s.r.o. je sloužit našim zákazníkům, kteří jsou z různých oborů průmyslu a zemědělství tím, že pomáháme zvýšit jejich produktivitu našimi výrobky – sofistikovanými dopravníky s použitím robotů, snížení nákladů a uspokojení jejich potřeb. Tím pomáháme naší organizaci dosáhnout lepších výsledků.
Rozvážnou finanční politikou, zvyšováním kvality a vývojem špičkového know-how a nových výrobků přispíváme společně k dosažení cílů, což přináší další rozvoj společnosti a vede ke spokojenosti zaměstnanců, kteří jsou k těmto aktivitám plně motivováni, je jim dána rozumná míra důvěry. Firma lpí na tom, aby každý zaměstnanec cítil svou odpovědnost a vnímal potřeby společnosti a zapojoval se více do práce a přispíval tak k dosažení stanovených cílů s tím, že jinak může být ohrožena nejen existence firmy a i jeho samotného.
K tomu se společnost snaží všem zaměstnancům ulehčit práci, a to dostupnými možnostmi – nákupem prostředků, či technologií, které práci lidí usnadňují a naopak zvyšují jejich produktivitu. Péče o zaměstnance je součástí personální práce společnosti, která má zájem na stabilizaci svých zaměstnanců, v souladu s ekonomickými podmínkami se snaží podporovat další prohlubování a získávání kvalifikace. Je kladen důraz na týmovou práci a týmového ducha.
Firma v rámci svých možností finančně podporuje různé spolky – fotbal, kulturní akce, jako jsou festivaly v místě působení, charitu a závodní tým, který se účastní rallye Dakar.
Vedení se snaží různými nástroji uvolňovat v celém týmu jeho talent a schopnosti a soustavně jej podporovat, aby celý tým byl dostatečně zaujat pro dosažení cílů, aby se mohl věnovat aktivitám, které navazují na klíčové priority, které musí efektivně realizovat.
Vedení podporuje výjimečnost v každém zaměstnanci, aby se cítil sám sebou a platným článkem celého soukolí, které předpokládá vést k trvale mimořádné výkonosti společnosti a aby byl plně do něho zapojen. Jednoduché rčení „co si neuděláme a nevytvoříme, nemáme“. Potenciál každého zaměstnance musí být zcela využit, což vede k prosperitě společnosti. Schopnost celého týmu je neustále rozvíjena a jeho využité dovednosti obohacují jeho samého jako celek. Neustále pracujeme na zlepšení komunikace a vytvoření systémů předávání informací a úkolů.
Dalším předpokladem fungování společnosti je zpětná vazba, která musí přijít od kohokoliv, jak zaměstnance, tak vedení. Pracovník má povinnost ihned informovat nadřízeného.
Společnost se neustále zaměřuje na zvyšování spokojenosti zákazníka neustálým zlepšování svých procesů, služeb, sledováním trhu a potřeb, důslednou analýzou reklamací/stížností a analýzou parametrů efektivnosti hlavních procesů v rámci přezkoumání systému managementu kvality, k čemuž jsou všichni pracovníci orientováni a vedeni.
Organizační kultura společnosti je chápána spíše v interpretativním přístupu, tzn. celkovým souhrnem všech idejí, hodnot a vizí zde popsaných, racionalistickým pohledem, tedy nástroji pro efektivní dosažení cílů.
Dobré jméno společnosti, které je postavené na vysokém standardu odbornosti, má klíčový význam pro dlouhodobou existenci a ziskovost firmy.
Společnost má zpracované zásady politiky kvality, které přímo souvisí s firemní kulturou a zaměstnanci jsou povinni podle nich postupovat.

Vize, strategie a cíle společnosti Glenowell, která se specializuej na dopravníky.

Role odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Vedení společnosti Glenowell vyrábějící dopravníky v rámci organizace zajišťuje, aby odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role byly přiděleny, sděleny a pochopeny. Jednatel společnosti má nejvyšší odpovědnost za zavedení účinného a efektivního systému managementu kvality, za jeho stálou vhodnost a účinnost.
Pro všechny funkce ve společnosti jsou stanoveny a z platného vnitřního řádu vyplývají odpovědnosti a pravomoci. Tyto vztahy jsou dány pro všechny zaměstnance.
Vedení společnosti prostřednictvím seznámení všech zaměstnanců s vnitřním řádem a popisem pracovní činnosti zajišťuje, aby odpovědnosti a pravomoci byly v rámci společnosti stanoveny a sdělovány.
Společnost definuje fyzikální, sociální, psychologické, environmentální a jiné faktory pro pracovní prostředí, jako např. podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví – školení, vybavení pracovišť, šetrné podmínky pro životní prostředí, pracovní metody, pracovní postupy, pracovní podmínky pro pracovníky, vybavení kanceláří.